Làm kinh doanh

Cơ quan Đường sắt Khu vực Thung lũng Tri - Thung lũng San Joaquin sẽ đặt các cơ hội đấu thầu hiện tại và các thông tin khác liên quan đến các vấn đề mua sắm trên trang này. Khi chúng được phát hành, Cơ quan Đường sắt Khu vực Thung lũng Tri-Valley - San Joaquin cũng sẽ đặt các thông báo Yêu cầu Đề xuất có liên quan trên trang web này. Các tệp này có sẵn để tải xuống tại liên kết được cung cấp.

Không có cơ hội mua sắm hiện tại vào thời điểm này.
Request for Proposal - Regional Advocacy Services

The Tri-Valley — San Joaquin Valley Regional Rail Authority is accepting proposals from qualified consulting firms to provide Regional Legislative Advocacy Services for a one-year period plus one optional one-year extension.

 

Details: RFP 2022-01 for Regional Advocacy Services

Deadline for submission: January 25, 2022 at 2 p.m.

Proposals should be submitted to mtree@valleylinkrail.com

Request for Proposal - Hydrogen Plant Proof of Concept
The Tri-Valley – San Joaquin Valley Regional Rail Authority is accepting proposals from qualified consulting firms to assess the viability of and produce a proof of concept for construction of a hydrogen production and storage plant using a combination of wind power, photovoltaics, and electricity.

 

Notice: RFP 2022-01 Notice of Request for Proposals

Deadline for submission: February 4, 2022 at 2:00 p.m.

View RFP and related documents on Bid Express